• Andre

Podmínky vstupu do provozoven kadeřnictví a služeb. Jaké podmínky budou platit pro návštěvu salonu?

Aktualizováno: 7. pro 2021Od 22.11.2021 návštěvníci salonu prokazují:

- že jsou ve lhůtě 180 dní po covidu,

- mají dokončenou vakcinaci: alespoň 14 dní po druhé dávce očkování dvoudávkového nebo po 14 dní u jednodávkového,

- děti od 12 do 18 let musí prokázat negativní RT-PCR test ne starší než 3 dní z odběrného místa COVID

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,

- osoba, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) musí prokázat negativní antigenní test ne starší než 24 hodin / PCR test ne starší než 3 dní z odběrného místa COVID

- výjimka u děti do 12 let které můžou bez testů

*obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

EN-----------------------English-------------------------EN

From 22.11.2021 visitors to the salon prove:

- that they are within 180 days of the time of arrival,

- have completed vaccination: at least 14 days after the second dose of the two-dose vaccination or after 14 days for the single-dose vaccination,

- children from 12 to 18 years old must prove a negative RT-PCR test not older than 3 days from the COVID collection site

- the person must prove a RT-PCR test for SARS CoV-2 with a negative result in the case of a single-dose schedule according to the Summary of Product Characteristics ("SPC") at the latest on the date of demonstration of this fact for the purpose of this emergency measure 14 days,

- the person must prove a RT-PCR test for SARS CoV-2 at most 72 hours ago with a negative result in the case of a two-dose schedule according to the SPC, has not yet received a second dose of vaccine and since the first dose of vaccine has been demonstrated for this purpose the emergency period for the application of the second dose of vaccine under the SPC has not elapsed, or 14 days have not elapsed since the application of the second dose of vaccine in the case of a two-dose schedule under the SPC for the purposes of this emergency,

- a person who cannot be vaccinated against covid-19 for contraindications; evidenced by an entry in the Information System of Infectious Diseases (ISIN) must prove a negative RT-PCR test not older than 3 days from the COVID collection site

- exception for children till 12 years old, who can without tests

* containing a covid-19 vaccine which has been granted a marketing authorization in accordance with Regulation (EC) No 726/2004, or (ii) a medicinal product the manufacture of which complies with the patent of the medicinal product referred to in point (i), if that medicinal product is approved by the World Health Organization for Emergency Use.

1,055 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše